Specifične teškoće u učenju

Specifične teškoće u učenju 2018-06-25T18:27:09+00:00

Project Description

Homeopatija i specifične teškoće u učenju

Ovi poremećaji podrazumijevaju odstupanja u čitanju, pisanju, računanju. Pojam specifičnih teškoća u učenju koristi se u opisu problema koje deca imaju pri učenju.

O specifičnim teškoćama u učenju važno je istaknuti da:

se radi o teškoći ili poremećaju u jednom ili više procesa u kognitivnom sastavu koji se odnosi na psihološke procese uključene u razumevanju i korišćenju jezika u njegovoj pisanoj ili govorenoj formi;

da su manifestacije teškoća vidljive u jednom ili više područja: pažnji, shvaćanju, obradi, pamćenju, komunikaciji, čitanju, pisanju, računanju, koordinaciji, socijalnoj kompetenciji, emocionalnome sazrevanju;

Definicija specifičnih teškoća u učenju tradicionalno se poput definicije posebnih jezičnih teškoća (PJT) ili disleksije nalazi u „paradigmi nepodudarnosti“ koja se očituje u razlikama između rezultata testova inteligencije i testova jezičnih sposobnosti. Toj nepodudarnosti kao osnovi definisanja dodaju se i nepodudarnost u čitalačkoj i hronološkoj dobi kao i ona u stupnju razvoja veštine čitanja i podučenosti kojoj je dete bilo izloženo.